ສະຖານທີີ: ບໍລິສັດ ພັນທະວົງທ່ອງທ່ຽວ
59/01, Yonnet Rd,ບ້ານຊຽງຍືນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ ປ ປ ລາວ
ອີເມວ :  info@phanthavongtour.com   
ເບີໂທ : +856 20 55 512 795, 
+856 20 55 995 518
ວອັດແອັບ: +856 20 55 512 795
skype : phanthavong.phet@gmail.com
   
 
ເວລາເປີດ:
ວັນຈັນເຖິງວັນເສົາ ພັກ ວັນອາທິດ
08.30 - 12.00 ແລະ 13.00 - 18.00

Call center Europe 24/7 : +41 44 585 18 18
Call center Asia 24/7      : +66 90 030 37 33